Ogłaszamy II nabór rekrutacji

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej informuje o warunkach przyjęcia na studia na rok akademicki 2018/2019 w ramach drugiego naboru.

Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, winni do 17 września 2018 roku zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 58 536 16 64) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego,
 2. własnoręcznie napisany życiorys,
 3. świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę,
 4. świadectwo dojrzałości w oryginale,
 5. świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej,
 6. skrócony odpis aktu urodzenia,
 7. metrykę chrztu i bierzmowania,
 8. kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej,
 9. wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK: www.umk.pl/kandydaci/) i podpisany formularz podania,
 10. cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK),
 11. dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej warunków odpłatności za usługi edukacyjne,
 12. potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej (opłata w wysokości 85 zł – wpłacona na konto indywidualne, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się w IRK).

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym kandydaci są zobowiązani zarejestrować się do 17 września br. na stronie internetowej Uniwersytetu (www.umk.pl/kandydaci) i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała miejsce 18 września 2018 roku o godz. 9:00 w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu.

Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia będzie również wynik egzaminu dojrzałości.

Mimo iż termin II naboru formalnie upływa 17 września, zachęcamy, by zgłosić się już do 5 września. Pozwoli to wziąć udział w tygodniu integracyjnym dla studentów roku I, który będzie trwał w dniach 5-16 września.

Zasady rekrutacji dostępne są na: www.portal.umk.pl.