Święcenia prezbiteratu 2024

Moment święceń zawsze jest dla naszej wspólnoty czymś absolutnie wyjątkowym. Nasi bracia, z którymi wspólnie kształciliśmy się w seminaryjnych murach, opuszczają je, idąc w świat, aby już jako kapłani głosić i nieść Chrystusa tym, którzy go potrzebują. W tym roku naszych wówczas jeszcze dwóch diakonów Karol i Arkadiusz, przyjęło z rąk ks. biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny święcenia prezbiteratu.

Następnego dnia nasza cała seminaryjna wspólnota udała się na msze prymicyjne naszych braci, aby być razem z nimi w tym momencie, kiedy pierwszy raz sprawowali Eucharystię.

Otoczmy ich modlitwą, aby zawsze pełni gorliwości wykonywali służbę, która została im dana w darze.