XIX Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie [Nagrania]

Temat przewodni tegorocznych Pelplińskich Spotkań Duszpasterskich brzmiał: „Jaka parafia przyszłości?”. Poniżej znajdują się nagrania wszystkich wygłoszonych wykładów, przeprowadzonych dyskusji oraz panelu dyskusyjnego.

Otwarcie konferencji

Sympozjum otworzył ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor. We wprowadzeniu nawiązał do słów papieża Franciszka, zapisane w adhortacji Evangelii gaudium: „Marzę o wyborze misyjnym, zdolnym przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednim kanałem bardziej do ewangelizowania dzisiejszego świata niż do zachowania stanu rzeczy” (nr 27). Słowa te stały się wezwaniem do podjęcia głębokiego namysłu nad przyszłością parafii także w Polsce.

Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL, „Uwarunkowania duszpasterstwa parafialnego na początku XXI wieku”

Kapłan diecezji tarnowskiej, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Swój wykład poświęcił kondycji polskiego społeczeństwa w kontekście życia parafialnego. Podkreślił obecność postępującej sekularyzacji, indywidualizacji wiary i kwestionowania roli instytucji w życiu religijnym.

Ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW, „Parafia a nawrócenie pastoralne i duszpasterstwo misyjne w ujęciu papieża Franciszka”

Kapłan diecezji warszawsko-praskiej, prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW, znany pastoralista, zajmuje się duszpasterstwem hospicyjnym. Przedstawił słuchaczom spojrzenie papieża Franciszka na współczesne struktury parafialne. Proces przejścia z roli ucznia do roli misjonarza można streścić w pięciu punktach: 1. Spotkanie z Chrystusem; 2. Nieustanne nawracanie się; 3. Bycie uczniem; 4. Komunia; 5. Misja.

O. dr Tomasz Skibiński OFM, „„Po co proboszcz, jeśli Eucharystia, spowiedź i namaszczenie chorych nie odgrywają już prawie żadnej roli?” (abp Ludwig Schic). Modele duszpasterstwa parafialnego w Europie Zachodniej”

Asystent  kościelnej wspólnoty „Droga”.  W swoim wykładzie omówił modele duszpasterstwa w Niemczech, Francji, Hiszpanii i we Włoszech. Zaprezentował m.in. przyczyny kryzysu obserwowanego w Kościele niemieckim oraz przedstawił plany zaradzenia mu.

Dyskusja

Po trzech wykładach był czas na zadawanie pytań. Starano się znaleźć odpowiedź na pytania m.in.  o rolę katechezy w szkołach czy o potrzebę prowadzenia dialogu ewangelizacyjnego z osobami, które tym dialogiem nie są zainteresowane.

Ks. dr hab. Mieczysław Polak, prof. UAM, „W kierunku odnowy parafii: źródła, kierunki, sposoby”

Kapłan diecezji gnieźnieńskiej. Jest doktorem teologii z zakresu teologii pastoralnej i pedagogiki religijnej. Prelegent skupił się na zaproponowaniu wytycznych, które pomogłyby duszpasterzom ożywić życie w parafii. W ramach podsumowania, komentując drogę uczniów do Emaus, wspomniał słowa jednego z biskupów: „Pan Jezus przyłączył się do ludzi, którzy szli w złym kierunku i nie powiedział im „Stop! Wracamy! Gdzie idziecie?”, tylko wytrzymał z nimi, można powiedzieć, błędną drogę”.

Ks lic. Ireneusz Kalf, ks. dr Sławomir Kozioł, ks. dr Arkadiusz Okroj, ks. dr Jacek Socha, „Panel: Proboszczowie wobec pytania o przyszłość parafii”

W ostatniej części sympozjum miał miejsce panel dyskusyjny, w którym proboszczowie parafii diecezji pelplińskiej i gdańskiej dzielili się swoimi przemyśleniami nt. aktualnego życia parafii i przedstawiali własne prognozy na ich przyszłość.