Zapraszamy na dzień św. Tomasza z Akwinu do Wydziału Teologicznego UMK

  1. „Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł (Ps 32,9)”. Głupota, ignorancja i acedia według Akwinaty

Michał Zembrzuski – doktor filozofii, asystent w Katedrze Historii Filozofii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Jest sekretarzem „Rocznika Tomistycznego”, czasopisma poświęconego filozofii i teologii Tomasza z Akwinu, a także zastępcą przewodniczącego Naukowego Towarzystwa Tomistycznego. Interesuje się zagadnieniami z antropologii filozoficznej, metafizyki i epistemologii w starożytności i średniowieczu. Jest autorem trzech monografii i redaktorem ośmiu dzieł zbiorowych, a także autorem wielu artykułów w czasopismach naukowych. Opublikował m. in.: Tomasz z Akwinu – Komentarz „O pamięci i przypominaniu” – przekład i opracowanie (2012), Od zmysłu wspólnego do pamięci i przypominania. Koncepcja zmysłów wewnętrznych w teorii poznania św. Tomasza z Akwinu (2015), Filozofia intelektu. Koncepcja intelektu możnościowego i czynnego w ujęciu Tomasza z Akwinu (2019).

Streszczenie: Czy funkcjonujące w ludzkich działaniach głupota, ignorancja i acedia (lenistwo), stanowią wyłącznie problem etyczny, czy też opisują jakąś formę poznawczej dysfunkcji, niedomaganie czy też skalanie intelektu. W jaki sposób braki i słabości poznania intelektualnego wpływają na całe nasze postępowanie? Czy kategoria rozumu i wynikająca z niej racjonalność, są znakiem naszej wielkości czy też słabości? Co sprawia, że Arystotelesowska maksyma – „wszystkim ludziom wrodzone jest pragnienie poznania” – nie przekonuje i nie mobilizuje współcześnie do filozofowania i jest wyłącznie przebrzmiałym archaicznym wyrażeniem? Na te pytania „łagodne światło” rzuci Tomasz z Akwinu, jeden z największych średniowiecznych filozofów i teologów.