Jeżeli zastanawiasz się nad wstąpieniem do Wyższego Seminarium Duchownego, koniecznie zobacz wykaz niezbędnych dokumentów i wskazówki dotyczące przyjęcia do seminarium.

Drogi kandydacie!

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej informuje o warunkach rekrutacji na nowy rok akademicki 2016/17. Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, winni do 6 września zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną. (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 58 536 16 64) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pelplińskiej, skierowane do JE ks. dr Ryszarda Kasyny Biskupa Diecezjalnego Diecezji Pelplińskiej
 2. Własnoręcznie napisany życiorys
 3. Świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę
 4. Świadectwo dojrzałości w oryginale i odpis
 5. Świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej
 6. Skrócony odpis aktu urodzenia
 7. Metrykę chrztu i bierzmowania
 8. Kopię dowodu osobistego (2 egz.), książeczki wojskowej
 9. Cztery aktualne, kolorowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) - http://www.umk.pl/kandydaci/ )
 10. Wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i podpisany formularz podania
 11. Dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej warunków odpłatności za usługi edukacyjne
 12. Oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, o którym mowa w art. 170 a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz 572).
 13. Potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej (opłata w wysokości 80 zł. wpłacona na konto indywidualne, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się w Internetowej Rejestracji Kandydatów)
 14. Dowód wniesienia opłaty za legitymację studencką.

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym kandydaci są zobowiązani zarejestrować się do 6 września br. na stronie internetowej Uniwersytetu: http://www.umk.pl/kandydaci/ i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 16 września 2016 r. o godz. 9.00 w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu.

Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia będzie również wynik egzaminu dojrzałości.

Przewidziany jest także drugi nabór, o ile nie zostanie wyczerpany limit miejsc na Wydziale Teologicznym UMK. O ewentualnym drugim naborze, terminie składania dokumentów i egzaminie wstępnym, będziemy informować na stronie internetowej WSD (seminariumpelplin.pl) po ich ogłoszeniu.

Zasady rekrutacji dostępne są tu: portal.umk.pl