Rekrutacja do WSD

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 została otwarta. Prosimy o modlitwę o nowe powołania do służby w Kościele.

Zgłoszenia do Wyższego Seminarium Duchownego

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie informuje o warunkach przyjęcia na studia w roku akademicki 2019/2020.

Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, winni do 11 lipca 2019 r. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 17 62) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego,
 • własnoręcznie napisany życiorys,
 • świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę,
 • świadectwo dojrzałości w oryginale,
 • świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • metrykę chrztu  i  bierzmowania,
 • kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej,
 • cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK),
 • dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej
  warunków odpłatności za usługi edukacyjne,
 • potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej (opłata w wysokości 85 zł – wpłacona na konto indywidualne, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się w IRK).

 

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym kandydaci winni zarejestrować się do 11 lipca br. na stronie internetowej Uniwersytetu (www.umk.pl/kandydaci) i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała miejsce 15  lipca 2019 r. o godz. 9:00 w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu.

Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia będzie również wynik egzaminu dojrzałości.

Przewidziany jest także drugi nabór, o ile nie zostanie wyczerpany limit miejsc na Wydziale Teologicznym UMK. O ewentualnym drugim naborze, terminie składania dokumentów i egzaminie wstępnym, będziemy informować na stronie internetowej WSD (www.seminariumpelplin.pl) po ich ogłoszeniu.

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by pragnęli tak jak Ty, powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu swoją ofiarę.

Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu, na ziemi, Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.