Moderatorzy

Moderatorzy to osoby, które troszczą się o prawidłowe funkcjonowanie seminarium. Do grona przełożonych należą:

Moderatorzy zewnętrzni zajmujący się sprawami związanymi z codziennym funkcjonowaniem uczelni:

  • Rektor, który kieruje Seminarium,
  • Wicerektor, odpowiedzialny za wewnętrzny porządek,
  • Prefekt studiów, kieruje sprawami związanymi z dydaktyką i nauką,
  • Dyrektor administracyjny, zarządzający stroną materialną uczelni.

Moderatorzy wewnętrzni, czyli ojcowie duchowni, sprawują pieczę nad rozwojem duchowym alumnów, to znaczy celebrują Msze święte w seminaryjnych kaplicach, głoszą kazania, służą nam w sakramencie pokuty i pojednania oraz pomagają w kierownictwie duchowym, troszcząc się o to, żeby przyjaźń z Jezusem rozwijała się, a przyszli księża byli, jak to określił Benedykt XVI, „specjalistami od modlitwy”.

Oczywiście najważniejszym przełożonym Wyższego Seminarium Duchownego jest biskup diecezjalny. To do niego należy podejmowanie najważniejszych decyzji związanych z uczelnią, moderatorami i alumnami.

sample47

ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor

Rektor

Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 r. Jest absolwentem Wydziału Teologicznego KUL, Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie oraz Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. W naszym seminarium oraz na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu wykłada egzegezę Starego Testamentu oraz teologię biblijną. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich i autorem licznych publikacji z zakresu studiów biblijnych. Pełni także funkcję moderatora Dzieła Biblijnego.

sample6

ks. dr Tomasz Huzarek

Wicerektor

Święcenia kapłańskie przyjął w 1999 r. z rąk ks. bp. Jana Bernarda Szlagi. Studia specjalistyczne na Wydziale Filozoficznym KUL ukończył doktoratem z filozofii, a na Wydziale Teologicznym z teologii moralnej. Na Wydziale Teologicznym UMK i w naszym seminarium wykłada nauki filozoficzne, m.in.: metafizykę, etykę oraz bioetykę.

sample39

ks. dr Arkadiusz Drzycimski

Prefekt studiów

Wyświęcony w 2009 r. Ukończył studia w zakresie teologii pastoralnej na Wydziale Teologii KUL oraz w zakresie bioetyki w Międzywydziałowym Instytucie Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu. W naszym seminarium wykłada obecnie teologię pastoralną oraz bioetykę.

sample6

ks. mgr lic. Tomasz Patoka

Dyrektor administracyjny

Święcenia z rąk ks. bp. Mariana Przykuckiego przyjął w 1991 r. Studiował na Wydziale Teologicznym KUL (licencjat z teologii fundamentalnej) oraz na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Po studiach posługiwał jako moderator i wykładowca WSD w Pelplinie oraz Collegium Marianum. Od 2012 r. pełni funkcję dyrektora administracyjnego seminarium.

sample6

ks. dr Rafał Barciński

Ojciec duchowny

Wyświęcony w 2003 r. Następnie pełnił posługę wikariuszowską w parafii Wszystkich Świętych w Skórczu oraz studiował teologię duchowości na Wydziale Teologii KUL. Ukończył również Szkołę Formatorów w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Od 2009 r. posługuje jako ojciec duchowny w pelplińskim WSD.

sample6

ks. dr Sławomir Kunka

Ojciec duchowny

Święcenia kapłańskie otrzymał w 2004 r. Po święceniach posługiwał jako wikariusz w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bytowie i MBKP w Chojnicach. Następnie podjął studia specjalistyczne na KUL, zakończone doktoratem z teologii dogmatycznej. Pracował jako adiunkt Katedry Historii Dogmatów Wydziału Teologicznego KUL. Aktualnie na Wydziale Teologicznym UMK oraz w naszym seminarium wykłada teologię dogmatyczną.