Święcenia diakonatu

W zeszły piątek dziewięciu braci z piątego roku wróciło z rekolekcji prowadzonych przez ks. Sławomira Kunkę. Były one dla nich przygotowaniem do sakramentu, który przyjęli 22 czerwca.

W sobotę rano na uroczystej Jutrzni kandydaci do święceń złożyli wobec wspólnoty seminaryjnej przyrzeczenie odnośnie celibatu, modlitwy brewiarzowej i posłuszeństwa biskupowi diecezjalnemu.

O godzinie 11:00 rozpoczęła się msza święta z obrzędem święceń w stopniu diakonatu. Była ona sprawowana w kościele pw. św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim (Obecnie bazylika katedralna w Pelplinie poddawana jest pracom remontowym). Przewodniczył jej i święceń udzielał ks. bp Arkadiusz Okroj. W wygłoszonej homilii zwrócił on uwagę na postawę służby, jakiej należy uczyć się od Chrystusa.

Obecnie nowo wyświęceni diakoni rozpoczynają wakacje, w trakcie których będą posługiwać na różnych praktykach wakacyjnych. Będzie to czas, w którym udzielą pierwszych chrztów, wygłoszą homilie, będą także błogosławić sakramentalne związki małżeńskie. W ten sposób bracia diakoni wypełnią posługi związane z przyjętymi święceniami. We wrześniu rozpoczną oni praktyki na parafiach, do których zostaną posłani (podobnie jak w okresie Adwentu i Wielkiego Postu).

Czas posługi diakona jest szczególnym okresem formacji ku Chrystusowemu kapłaństwu. Przyszłe święcenia w stopniu prezbiteratu będą dla naszych braci zakończeniem formacji seminaryjnej i kontynuacją nieustannej drogi do świętości. Nowo wyświęconych diakonów wspieramy modlitwą, by godnie wypełniali przyjęte przez nich powołanie.